INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym na temat "Zjawiska optyczne w przyrodzie"

Prosimy o zapoznanie się z podanym poniżej regulaminem

Regulamin 

 

I Organizatorka konkursu

      Nauczycielka fizyki w IX LO w Gdyni: mgr Alicja Rogowska.

II Cele konkursu

 1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk optycznych w otaczającej przyrodzie.
 2. Rozwój kreatywnego myślenia młodzieży poprzez planowanie i przeprowadzenie ciekawych eksperymentów fizycznych z udziałem światła.
 3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotografowania.
 4. Prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć i wykorzystanie ich w nauczaniu fizyki.

II Warunki udziału

Konkurs jest adresowany do indywidualnych uczestników – uczniów IX LO w Gdyni. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie lub osobiste dostarczenie do nauczycielki fizyki własnoręcznie wykonanych zdjęć, przedstawiających dowolne zjawiska optyczne zachodzące w przyrodzie lub świadome wyeksponowane w przeprowadzonym przez ucznia eksperymencie.

Oceniane będą zdjęcia  barwne lub czarno – białe, w formacie 15x21 , poprawne technicznie.

Nagrody:

 • rzeczowe,
 • oceny z fizyki:
  • I miejsce - celujący z wagą 3,
  • II miejsce - bardzo dobry z wagą 3,
  • III miejsce - bardzo dobry z wagą 2,
 • dyplomy,
 • punkty z zachowania.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

 1. fotografie przedstawiające określone zjawiska optyczne zaobserwowane w otaczającej przyrodzie
 2. serie zdjęć ilustrujące eksperymenty fizyczne z udziałem światła.

Prosimy o podanie w wysłanym pliku następujących danych: nazwisko i imię oraz klasę oraz nazwa zjawiska lub eksperymentu.

 

Termin zgłaszania prac:  2 marca 2020 roku.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 marca 2020 roku.

 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej IX LO.
 • Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w czasie obchodów Dnia Liczby Pi.
 • Prace wyróżnione i nagrodzone zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora.
 • Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.

 Niech udział w konkursu fizyczno – fotograficznym stanie się dla Was pasjonującą edukacyjną przygodą.

Informacji o konkursie udziela i prace przyjmuje:

nauczycielka fizyki Alicja Rogowska alicjarogi@o2.pl