INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Szanowni Rodzice, Uczennice i Uczniowie   
Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Gdyni

 

Informuję Państwa, że na podstawie Zarządzenia Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, które zostanie wydane w dniu 24 marca 2020 r., w naszej szkole zostanie wdrożone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Zarządzenie Dyrektora będzie dostępne od dnia 25.03.2020 r. na stronie internetowej IX Liceum pod adresem: www.lo9.gdynia.pl.

 

 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN od dnia 25.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. nauczanie uczniów będzie odbywało się w trybie zdalnym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania na odległość według poniżej przedstawionych zasad.

 

1. Zajęcia będą odbywały się przy użyciu platformy Office365 dla Edukacji, która umożliwia różne formy prowadzenia lekcji, włącznie z połączeniami grupowymi na żywo. O wykorzystaniu poszczególnych możliwości prowadzenia zajęć decydować będzie nauczyciel przedmiotu. Dopuszczalne jest wykorzystywanie innych środków komunikowania się na odległość na podstawie decyzji nauczyciela przedmiotu, po uzgodnieniu tego z uczniami danej klasy. 

 

2.  Zajęcia będą odbywać się codziennie w wymiarze godzinowym zgodnym z planem, który obowiązywał do czasu zawieszenia nauki w szkole.

 

 

 3. Dopuszczona będzie zmiana dziennego rozkładu lekcji bez zmiany wymiaru godzinowego zajęć, na podstawie decyzji nauczyciela przedmiotu i po uzgodnieniu z uczniami danej klasy. Celem powyższego jest zapewnienie realizacji zajęć w przypadku problemów technicznych, które mogą występować podczas połączeń na odległość.

 

4. Udział w zajęciach dla uczniów posiadających dostęp do zdalnych środków komunikowania będzie obowiązkowy, a zwolnienie z nich może nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w szkole na podstawie Statutu szkoły.

 

 5. W ramach prowadzonych zdalnie lekcji będzie realizowana podstawa programowa. Treści jej mogą być modyfikowane przez nauczyciela przedmiotu adekwatnie do ograniczeń wynikających z formy nauczania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: równomierne obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, konieczność zróżnicowania zajęć ze względu na możliwości psychofizyczne ucznia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich wykorzystania.

 

6. W ramach zajęć, które będą odbywały się w systemie na odległość nauczyciele przedmiotów będą monitorować postępy uczniów oraz weryfikować ich wiedzę i umiejętności, a także wystawiać oceny. Szczegółowe zasady w tym zakresie zostaną określone w zarządzeniu dyrektora szkoły, które ukaże się w dniu 25.03.2020 r.

 

 7. W okresie prowadzenia zajęć w systemie komunikowania się na odległość funkcjonowanie szkoły będzie dokumentowane w e-dzienniku, w którym będą umieszczane na bieżąco oceny, tematy zajęć i ich rozkład oraz odnotowywany będzie udział uczniów.

 

 8. Nauczyciele przedmiotów od dnia 25.03.2020 r. będą sukcesywnie przekazywać uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym w postaci elektronicznej.

 

 9.  W okresie prowadzenia nauki zdalnej nauczyciele będą prowadzić konsultacje dla uczniów i rodziców według harmonogramu, który będzie umieszczony w e-dzienniku.

 

 10. W okresie zdalnego nauczania będzie nadal funkcjonowała pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów. W tej sprawie proszę szczegóły ustalać z wychowawcami lub bezpośrednio z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

 

Kontakt mailowy do psychologówb.adamczyk@lo9.gdynia.pl , m.sulewska@lo9.gdynia.pl. a.gebka@lo9.gdynia.pl.

 

 

Kontakt mailowy do pedagogów:         a.miklaszewska@lo9.gdynia.pl,          a.mestek@lo9.gdynia.pl.

 

Uwzględniając powyższe zasady uprzejmie proszę rodziców o podjęcie niezbędnych działań, które zapewnią Waszym dzieciom dostęp w tym okresie do narzędzi służących do zdalnego komunikowania się (łącze internetowe, komputery, smartfony, telefony, itp.). Brak dostępu do tych narzędzi   pozbawi Wasze dzieci   możliwości udziału w zdalnym nauczaniu. Szkoła nie ma możliwości zapewnienia uczniom tych urządzeń i kanałów komunikowania.

 

Sposób realizacji programu nauczania dla uczniów, którzy nie będą posiadać możliwości nauki za pomocą metod i technik komunikowania się na odległość będzie indywidualnie uzgodniony przez wychowawców poszczególnych klas.

 

                                                            Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

                                                                                       w Gdyni

                                                                           Wiesława Krysztofowicz