Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 13.00    Serdecznie zapraszamy Absolwentów i ich  Rodziców !
Uroczystość szkolną poprzedzi Msza św. o g. 11.30 w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Orłowie, ul. Ks. St. Zawackiego

 

Samorząd Uczniowski

 

 Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Dorota Twarowska

IXLO KPluta 90

 

Zastępcą Opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest Pan Arkadiusz Ordyniec.

 

 

 

 Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

Eryk Stram IIIA             - przewodniczący SU

Zuzanna Kozłowska IIA   - wiceprzewodnicząca SU

Patryk Synakowski IIIC    - sekretarz

Kacper Sędor IIC               - skarbnik

Adam Maczkowski IIB      - członek SU

Jacek Banaś IIF                  - członek SU

Klaudia Czajkowska IIF     - członek SU

Jakub Apanowicz IIF          - członek SU

Adam Christow IIIG           - członek SU

 

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni

§ 1

SZKOLNA KOMISJA WYBORCZA

 1. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzi pięciu uczniów, którzy nie kandydują do organów Samorządu Uczniowskiego, powołanych przez dyrektora szkoły na wniosek Zarządu Samorządu Uczniowskiego mijającej kadencji.
 2. Pracę Szkolnej Komisji Wyborczej nadzoruje dyrektor szkoły i Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:

a) ogłoszenie wyborów na Rzecznika Praw Ucznia, Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i do Zarządu Samorządu Uczniowskiego poprzez zarządzenie dyrektora szkoły,

b) przygotowanie dokumentacji i materiałów do prawidłowego przeprowadzenia wyborów,

c) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów i uczniowskich zespołów wyborczych,

d) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów i uczniowskich zespołów wyborczych,

e) przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego,

f) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej i wyborów w dniu głosowania,

g) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie wyników głosowania.

§ 2

KANDYDACI

 1. Kandydatami do organów Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie klas pierwszych i drugich IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Kandydatami na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia mogą być członkowie Rady Pedagogicznej wyrażający pisemną zgodę na kandydowanie.
 2. Kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i do Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać uczniowie samodzielnie (po uzyskaniu listy poparcia z podpisami co najmniej 50 uczniów). Uczniowie mogą udzielić poparcia dowolnej ilości kandydatów.
 3. Kandydat do organów Samorządu Uczniowskiego powinien legitymować się poprawnymi wynikami w nauce oraz bardzo dobrym zachowaniem.
 4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszanie plakatów, rozdawanie ulotek itp.).
 5. Zezwala się na tworzenie uczniowskich zespołów wyborczych składających się z minimum dwóch kandydatów. Z danego uczniowskiego zespołu wyborczego na funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego może startować tylko jeden kandydat z poparciem zespołu. Kolejni kandydaci uczniowskiego zespołu wyborczego startują do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 6. Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek udziału w debacie przedwyborczej, jeżeli takowa się odbędzie.
 7. Cisza wyborcza obowiązuje w dniu wyborów.

§ 3

PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
 2. Głosowanie trwa jeden dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej lokalu wyborczym na holu szkoły.
 3. Po okazaniu Szkolnej Komisji Wyborczej legitymacji szkolnej (lub innego dowodu tożsamości) głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich kandydatów. Należy postawić krzyżyk przy nazwisku jednego kandydata na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i przy nazwisku jednego kandydata do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz przy nazwisku jednego kandydata na Rzecznika Praw Ucznia, a następnie wrzucić kartę wyborczą do opieczętowanej urny.
 4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano więcej niż jednego kandydata do danego organu, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek znaków oraz postawienia krzyżyka w niewłaściwym miejscu.
 5. Po zakończeniu terminu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

§ 4

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 1. Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najpóźniej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.
 2. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą ilością głosów, pozostałe funkcje w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego (łącznie 4 osoby:  Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i Członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego). Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje członek Rady Pedagogicznej, który uzyskał największą ilość głosów.

§ 5

TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej przez ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego i zarządzenie wyborów przez dyrektora szkoły- 4 kwietnia 2017 r. (środa).
 2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów, uczniowskich zespołów wyborczych (wszystkie wymagane dokumenty tj. zgłoszenie kandydowania, lista poparcia, zgoda rodziców lub opiekuna prawnego na kandydowanie, opinia wychowawcy- należy składać u Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej)- 11 kwietnia 2017 r. (wtorek).
 3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów- 11 kwietnia 2017 r. (wtorek).
 4. Czas trwania kampanii wyborczej- 12 - 19 kwietnia 2017 r.
 5. Głosowanie (ogłoszenie wyników najpóźniej w dniu następnym po głosowaniu)- 20 kwietnia 2017 r. (czwartek).
 6. Odwołania od wyników wyborów- 22 kwietnia 2017 r.
 7. Przekazanie władzy wybranym w wyborach kandydatom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 dla klas III- 28 kwietnia 2017 r. (piątek).

§ 6

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest poprzez głosowanie, podczas wspólnego posiedzenia Zarządu SU i samorządów klasowych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Kandydatury na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać:
 3. uczniowie,
 4. członkowie rady pedagogicznej.

§ 7

RZECZNIK PRAW UCZNIA

 1. Kandydatury na Rzecznika Praw Ucznia mogą zgłaszać:
 2. uczniowie,
 3. członkowie rady pedagogicznej.
 4. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje członek Rady Pedagogicznej, który uzyskał największą ilość głosów.

 

 

 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016:

Adam Labuhn III A- przewodniczący SU

1980126 787211827991241 7921446120592810531 o

 

Patryk Synakowski II C - wiceprzewodniczący

Aleksandra Lietza III E- sekretarz

Alicja Małyga III B - skarbnik

Adrian Segin III D - członek

 

Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pan Wojciech Kulling.

 

 Wszelkie uwagi oraz pomysły dotyczące pracy Samorządu można kierować na adres: suixlogdynia@wp.pl

Zapraszamy na nasz fanpage na facebook'u: https://www.facebook.com/SUIXLO

polubfanpagesu

 

REGULAMIN SU

Regulamin Wyborów SU na kadencję 2016/2017

 

Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Gdynia IV kadencji
z naszej szkoły są: Aleksandra Lietza i Paulina Romanowska z klasy III E.

 

Sprawozdania z działalnośći Samorządu Uczniowskiego:

Sprawozdanie z działalności SU 2013/2014

Sprawozdanie z działalności SU 2014/2015

Sprawozdanie z działalności SU I semestr 2015/2016

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Bip

25 lat IX LO w Gdyni