Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Od 19 do 21 kwietnia klasa IIe pod opieką pani Katarzyny Pucyło i pani Anny Szydłowskiej przebywała we Władysławowie, gdzie brała udział w zajęciach organizowanych w ramach Błękitnej Szkoły przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Warsztaty finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pierwszego dnia tematem przewodnim były sowy.

Najpierw nauczyliśmy się, co jest pokarmem sów i jak można to zbadać. Uczniowie sami zidentyfikowali ofiary tych ptaków na podstawie tzw. wypluwek. Okazało się, że znalazły się tam pozostałości nie tylko po drobnych gryzoniach, ale także po znacznie większych ssakach.  Wieczorem, po wysłuchaniu wykładu o życiu sów i ich odgłosach, udaliśmy się na ich poszukiwanie.

Kolejny dzień rozpoczął się od zajęć związanych z chemią wód Bałtyku. Przebadana pod tym kątem została próbka wody pobrana z pełnym poświęceniem przez naszą uczennicę. Sprawdziliśmy następnie takie parametry wody jak pH, temperatura, zasolenie,  zawartość związków azotu, fosforanów i krzemianów.  Wieczorem wysłuchaliśmy wykładu o zwyczajach nietoperzy i wyruszyliśmy sprawdzić, czy już wybudziły się z zimowej hibernacji. 

 Ostatniego dnia odwiedziliśmy Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obejrzeliśmy trening medyczny oraz wysłuchaliśmy wykładów o bałtyckich fokach oraz morświnach, delfinach i inne waleniach w Bałtyku.

Anna Szydłowska