30 LAT MINĘŁO... JAK JEDEN DZIEŃ?

 

Miło nam przedstawić spot promocyjno-rocznicowy pt. "30 sekund na 30 lat".

Wykonanie: Karolina Ptaszyńska z klasy 3 E2 (fotografie), Maciej Muller z klasy 3 E1 (zdjęcia filmowe, montaż)
Na obchody 30-lecia naszego liceum zapraszamy w czerwcu!
 

NOWE WYTYCZNE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO W SZKOLE

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe ....... Czytaj więcej. 

Gdynia, 3 listopada 2021

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 4/21/22

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z dnia 3 listopada 2021 r.

W celu realizacji postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1525), wprowadzam w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni nauczanie w trybie hybrydowym w okresach wskazanych przez Sanepid: 

 1. Nauczaniem przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość zostają objęci wszyscy uczniowie, którzy decyzją Sanepidu zostali skierowam na zdalne nauczanie. Zwolnienie z zajęć może nastąpić w trybie określonym w Statucie IX Liceum Ogólnokształcącego;
 2. Zajęcia będą odbywały się przy użyciu platformy Office365 dla Edukacji, która umożliwia różne formy prowadzenia lekcji. O wykorzystaniu poszczególnych możliwości prowadzenia zajęć decydować będzie nauczyciel, Dopuszczalne jest wykorzystywanie innych środków komunikowania się na odległość, na podstawie decyzji nauczyciela, po uzgodnieniu tego z uczniami danej klasy, z zachowaniem wymagań przepisów o ochronie danych osobowych. Zobowiązuję nauczycieli do wykorzystywania podręczników, zbiorów i ćwiczeń zgodnie ze szkolnym wykazem podręczników zamieszczonym na stronie internetowej IX Liceum Ogólnokształcącego;
 3. Zajęcia będą odbywać się codziennie w wymiarze godzinowym zgodnym z planem, który obowiązywał do czasu ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, Dopuszczona jest zmiana dziennego rozkładu lekcji, bez zmiany wymiaru godzinowego zajęć, na podstawie decyzji nauczyciela i po uzgodnieniu z uczniami danej klasy. Celem powyższego jest zapewnienłe realizacji zajęć w przypadku problemów technicznych i organizacyjnych, które mogą występować podczas połączeń na odległość;

4, Dokumentowanie realizacji zajęć będzie odbywać się w e-dzienniku. Korespondencja służbowa odbywać się będzie przy użyciu platformy Office365 dla Edukacji, W związku z tym wszyscy nauczyciele są zobowiązani do bieżącego wypełniania e-dziennika poprzez wpisywanie tematów zajęć, frekwencji uczniów oraz wystawianych ocen;

 1. Nauczyciele zostają upoważnieni do bieżącego modyfikowania planów dydaktycznych w związku z koniecznością ich dostosowania do możliwoścł nauczania przy wykorzystaniu technik i metod komunikowania się na odległość, W szczególnie uzasadnionych przypadkach część materiału może być zrealizowana w klasie programowo wyższej, na zasadach określonych w Statucie IX Liceum Ogólnokształcącego;
 2. Monitorowanie postępów w nauce oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie realizowana przez nauczycieli przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość, przy zachowamu zasady rzetelnego i obiektywnego weryfikowania wiedzy i umiejętności. Ocenianie postępów ucznia będzie odbywało się zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach 22-29 Statutu IX Liceum Ogólnokształcącego;
 3. Zobowiązuję nauczycieli w czasie obowiązywania zdalnego nauczania dla poszczególnych klas do sukcesywnego przekazywania uczniom i rodzicom źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym w postaci elektronicznej, w sposób uzgodniony z daną klasą;
 4. Zobowiązuję nauczycieli do bieżącego informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem e-dziennika;
 5. Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie są zobowiązani do prowadzenia konsultacji dla uczniów i rodziców, według harmonogramu zatwierdzonego przez Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego. Konsultacje należy przeprowadzać za pośrednictwem technik i metod zdalnego komunikowania się, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania maili służbowych nauczycieli.
 6. Za współpracę z uczniami i rodzicami są odpowiedzialni wychowawcy i nauczyciele, którzy są zobowiązani do niezwłocznego informowania przełożonych o stwierdzonych problemach i zakłóceniach w realizacji nauczania przy użyciu technik i metod zdalnego komunikowania się oraz o sprawach zgłaszanych w tym zakresie przez uczniów i rodziców;

11. Przy opracowaniu tygodniowych zakresów treści nauczania proszę uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, konieczność zróżnicowania zajęć ze względu na możliwości psychofizyczne ucznia oraz łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich wykorzystania;

12. Podstawą zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik komunikowania się na odległość jest udokumentowanie ich realizacji w e-dzienniku;

 1. Wszelkie odstępstwa od przedstawionych powyżej warunków prowadzenia zajęć przy użyciu metod i technik komunikowania się na odległość muszą być uzasadnione i uzyskać akceptację Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego;
 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 3 listopada 2021 r.