Drodzy Rodzice,

 

Wasze dzieci wracają do szkoły – po pół roku nauki zdalnej. Niezależnie od tego, czy towarzyszy im radość, czy raczej obawy (często jedno i drugie) – pierwsze dni będą wyzwaniem. Wasze nastolatki i nastolatkowie mogą mieć trudności z powrotem do rytmu i do znacznie wyższego tempa aktywności. Mogą też być tak podekscytowani ponownym spotkaniem z koleżankami i kolegami, że zapomną na chwilę o wszystkim innym. Mogą również bać się powrotu z różnych powodów – bo opuścili się w nauce, bo ich relacje z rówieśnikami osłabły, bo się im przytyło...

Jako szkoła podejmiemy starania, aby złagodzić ten szok, nie zasypać młodzieży od razu nadmiarem obowiązków, a dać jej chwilę na adaptację.

Państwo jako rodzice są proszeni o uzbrojenie się w cierpliwość, wspieranie dzieci, gotowość do rozmowy. Jeżeli będą Państwo potrzebowali wsparcia, konsultacji, pomocy w rozpoznaniu problemu dziecka – nasz zespół psycholożek i pedagożek jest do Państwa dyspozycji.

Nr tel. 58 661 43 63 w.107 (psycholog) lub w.113 (pedagog)

 

13 maja 2021r. 

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

Przewodnicząca - Monika Tokarska

Skarbnik - Aleksandra Polańska

Zastępcy - Tatiana Duchiewicz i Marzena Gajlewicz

Sekretarz - Monika Kurlapska

 

kontakt e-mail: rr9logdynia@gmail.com

 

Drodzy Rodzice i Przyjaciele IX LO w Gdyni!

Rada Rodziców dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy, podobnie jak w roku ubiegłym również i w tym roku szkolnym podpisała porozumienie z Fundacją „Rodzice Szkole” w sprawie przekazywania za jej pośrednictwem 1% podatku na działalność statutową szkoły.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2020

(PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38poz. 64, PIT 39 poz. 50)

KRS: 0000268115   RR IX LO w GDYNI

Dzięki Wam z ubiegłorocznych rozliczeń udało się pozyskać 291,08 zł. Wierzymy, że także w tym roku nie zawiedziecie, a zebrana kwota będzie o wiele wyższa.

Z góry serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zachęcanie rodziny oraz znajomych do tej formy wsparcia naszej młodzieży.

 

W imieniu Rady Rodziców

Monika Tokarska

Przewodnicząca

 

                    

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły
w roku szkolnym 2021/2022 rodzice uczniów klas I, II i III
ubezpieczają swoje dzieci we własnym zakresie
w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej. 

 

Wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców wynosi:
15 zł miesięcznie (150 zł na rok szkolny). 

 

 

 

Numer konta Rady Rodziców
Aktualny numer konta w banku PKO BP dla wpłat na Radę Rodziców.


Nazwa konta:
Rada Rodziców przy IX LO
81-542 Gdynia, ul. Orłowska 57
- Wpłaty na Radę Rodziców na numer konta
58 1440 1026 0000 0000 1476 3155
tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, na jaki cel jest wpłata

 


 

 

 

Regulamin Rady Rodziców

IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni

uchwalony 09 marca 2016 r.

 

Na podstawie art.53 i 54 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z poźn.zm) Rada Rodziców IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni uchwala Regulamin swojej działalności.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rodzicielski organ szkoły nosi nazwę Rada Rodziców IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni.
 2. Rada Rodziców jest organem autonomicznym, demokratycznie wybranym, samorządnym przedstawicielem rodziców, reprezentującym wszystkich rodziców LO, współpracującym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i organizacjami nadzorującymi Szkoły w realizacji zadań Szkoły, gdzie pojęcie „Szkoła” oznacza instytucję oświatowo - wychowawczą zajmującą się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo - wychowawczych i programów.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych wybranym przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy w jawnych wyborach na I zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Wybór następuje zwykłą większością głosów.

§ 2

 

Regulamin Rady Rodziców IX LO określa:

 1. Cele i zadania Rady Rodziców;
 2. Organizację ogółu rodziców i Rady Rodziców;
 3. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców;
 4. Zasady wyborów do organów Rady Rodziców;
 5. Ramowy plan pracy Rady i jej organów;
 6. Zasady gromadzenia, wydatkowania i obsługi rachunkowej funduszy Rady Rodziców;
 7. Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 3

 1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców i opiekunów uczniów IX LO przez podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności współdziałania

w procesie wychowania, nauczania i opieki.

 1. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności przez:
 2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz organowi nadzorującemu Szkołę w prawach związanych z działalność Szkoły,
 3. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
 4. spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z jej potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi,
 5. formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawach,
 6. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 7. wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,
 8. współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy,
 9. aktywizowanie rodziców do czynnej współpracy z Radą Rodziców.
 10. Do zadań Rady Rodziców należy:
  1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a    

także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkołą.

               Uchwalanie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą  

              Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie realizowane przez   nauczycieli  

              treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów oraz Programu Profilaktyki

              dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska , obejmującego  

              wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów , rodziców

              i nauczycieli,

 1. zapewnienie sprawnego przepływu informacji między rodzicami, a organami Szkoły,

opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

opiniowanie dokumentów szkolnych i projektów planów finansowych,

 1. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
 2. na wniosek Dyrektora Szkoły wyrażanie opinii na temat pracy nauczyciela kończącego staż i podlegającego ocenie dorobku,
 3. dokonywanie wyboru przedstawicieli reprezentujących Radę Rodziców podczas konkursu na Dyrektora Szkoły,
 4. wybór przedstawicieli rodziców do zgromadzeń i komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
 5. uchwalanie corocznego preliminarza Rady Rodziców lub jego zmian,
 6. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców niezbędnych do wspierania potrzeb Szkoły, ustalania zasad wydatkowania tych funduszy,
 7. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb Szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą, w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
 8. współudział w realizacji działań opiekuńczo – wychowawczych podejmowanych na podstawie Programu Profilaktyczno - Wychowawczego obowiązującego w Szkole.
 9. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiem

Rozdział III

Skład i struktura Organów Rady Rodziców oraz sposób ich powoływania

§ 4

 1. Rada klasowa rodziców wybierana jest w jawnym głosowaniu przez ogólne zebranie rodziców danej klasy na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym, które musi się odbyć do dnia 30 września.
 2. Rada Rodziców złożona z przedstawicieli Rad Klasowych zbiera się na plenarnym zebraniu do dnia 15 października i konstytuuje swój skład osobowy ze wszystkich osób obecnych po 1-dnym przedstawicielu z każdej klasy.
 3. Organem przedstawicielskim i wykonawczym Rady Rodziców jest Prezydium ( 5 osób ), wybrane spośród Rady Rodziców w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 4. Prezydium Rady Rodziców składa się z :

- Przewodniczącego,

- 2-óch V-ce Przewodniczących,

- Skarbnika,

- Sekretarza.

 1. Organem kontrolującym prawidłowość działania Rady jest Komisja rewizyjna ( co najmniej 2 osoby ) wybrana spośród Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na zebraniu plenarnym.
 2. Kadencja Członka Prezydium Rady Rodziców upływa w roku ukończenia szkoły przez ucznia IX LO, którego rodzic jest członkiem Prezydium Rady Rodziców, jednak nie wcześniej niż z chwilą odbycia się Plenarnego zebrania Rady Rodziców.
 3. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy Prezydium oraz na wniosek dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział IV

Tryb i zakres działania organów Rady Rodziców

§ 5

 1. Zakres i tryb działania rad klasowych to w szczególności:
  1. współdziałanie z rodzicami i włączanie ich do realizacji zadań zgodnie z własnym planem pracy;
  2. współdziałanie z Prezydium w realizacji zadań ogólnoszkolnych;
  3. współdziałanie z Prezydium w celu realizacji planu pracy Prezydium Rady Rodziców;
  4. zwoływanie zebrań rodziców w uzasadnionych przypadkach, a także na wniosek wychowawcy.
  5. Zakres i tryb działania Prezydium Rady Rodziców:
   1. reprezentowanie Rady Rodziców i i ogółu rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz;
   2. realizacja planu pracy Prezydium Rady Rodziców;
   3. dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w rozdziale II & 3 pkt. 3;
   4. podejmowanie decyzji dotyczących działalności, zakresu i realizacji zadań finansowo-gospodarczych;
   5. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy;
   6. dokonywanie podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków Prezydium Rady Rodziców do 15 października;
   7. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców co najmniej raz w miesiącu;
   8. Ścisłe współdziałanie z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną;
   9. Przekazywanie Dyrektorowi decyzji, opinii i wniosków Rady Rodziców;
   10. Przygotowywanie zebrań Rady Rodziców;
   11. Prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań Rady Rodziców;
   12. Prawidłowe przechowywanie całości dokumentacji Rady Rodziców.
   13. Pracami Rady Rodziców i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności V-ce Przewodniczący.
   14. Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej:
    1. Czuwanie nad zgodnością działania poszczególnych organów Rady Rodziców zgodnie z regulaminem i przepisami ogólnie obowiązującymi w działalności finansowo-gospodarczej;
    2. Składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, łącznie z wnioskami pokontrolnymi przed Radą Rodziców;
    3. Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców;
    4. Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Rodziców.
    5. Finanse Rady Rodziców mogą być kontrolowane jedynie przez Komisję Rewizyjną, Regionalną Izbę Obrachunkową i Urząd Skarbowy.
    6. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoją pracę społecznie.

Rozdział V

Podejmowanie uchwał

§ 6

 1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
 2. Uchwały Prezydium Rady Rodziców, rad klasowych i pozostałych organów Rady Rodziców zapadają w głosowaniu jawnym, przy akceptacji większością głosów.
 3. Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 4. Protokół podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący obrad.

Rozdział VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 7

 1. Główne źródła funduszy Rady Rodziców to: dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób fizycznych i prawnych.
 2. Projekt planu finansowego opracowuje Prezydium Rady Rodziców na każdy rok szkolny, uwzględniając przewidywane wpływy i wydatki w nowym roku szkolnym. W okresie od 1 września do zatwierdzenia planu finansowego na dany rok szkolny fundusze wydawane są wg planu finansowego z roku poprzedniego.
 3. Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na wspieranie celów Statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkoły pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
 4. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
  1. Dyrektor,
  2. Nauczyciele,
  3. Pedagog szkolny,
  4. Rady klasowe,
  5. Samorząd uczniowski.
 5. Rada może posiadać środki na koncie bankowym, a osobami uprawnionymi do jednoosobowego rozporządzania tymi środkami i reprezentowania Rady Rodziców przed bankiem są: Przewodniczący i Skarbnik.
 6. Środki Rady Rodziców mogą być wykorzystywane na udzielenie Szkoły pomocy materialnej:
  1. przyznawanie najlepszym uczniom nagród finansowych,
  2. zakup nagród dla uczniów szkoły,
  3. współudział w kosztach utrzymania i modernizacji szkoły między innymi: zakup pomocy naukowych dla pracowni przedmiotowych, zakup książek do biblioteki,
  4. wspomaganie finansowe imprez okolicznościowych organizowanych przez młodzież szkoły,
  5. inne wydatki uznane przez Radę Rodziców za celowe.
 7. Za podstawę dokonania wypłaty z Rady Rodziców mogą służyć tylko oryginalne dowody księgowe ( rachunki, paragony, dowody wewnętrzne kasy fiskalnej ), podpisane przez Przewodniczącego Rady Rodziców lub członka Prezydium Rady Rodziców, a wszelkie wydatki podlegają ewidencji księgowej.
 8. Za prawidłową działalność gospodarczo-finansową Rady Rodziców odpowiada Prezydium Rady Rodziców.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały.
 2. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
 3. W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców przez Dyrekcję Szkoły, podległych jej pracowników, a także Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemnie zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia Prezydium rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
 5. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

RADA RODZICÓW

przy IX Liceum Ogólnokształcącym

81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31

 1. Niniejszy regulamin może być w każdej chwili zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                Podpisali:                                                          

                        Maria Baborska     - Przewodnicząca RR

                         Marek Zejdler       - V-Ce Przewodniczący

                        Jolanta Bigott         - Skarbnik

                         Jerzy Sińczak         - Sekretarz RR

                         Joanna Myszka      - Członek Komisji Rewizyjnej          

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice i Przyjaciele IX LO w Gdyni!

Rada Rodziców dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy, podobnie jak w roku ubiegłym również i w tym roku szkolnym podpisała porozumienie z Fundacją „Rodzice Szkole” w sprawie przekazywania za jej pośrednictwem 1% podatku na działalność statutową szkoły.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2020

(PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38poz. 64, PIT 39 poz. 50)

KRS: 0000268115   RR IX LO w GDYNI

Dzięki Wam z ubiegłorocznych rozliczeń udało się pozyskać 291,08 zł. Wierzymy, że także w tym roku nie zawiedziecie, a zebrana kwota będzie o wiele wyższa.

Z góry serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zachęcanie rodziny oraz znajomych do tej formy wsparcia naszej młodzieży.

W imieniu Rady Rodziców

Monika Tokarska

Przewodnicząca