30 LAT MINĘŁO... JAK JEDEN DZIEŃ?

 

Miło nam przedstawić spot promocyjno-rocznicowy pt. "30 sekund na 30 lat".

Wykonanie: Karolina Ptaszyńska z klasy 3 E2 (fotografie), Maciej Muller z klasy 3 E1 (zdjęcia filmowe, montaż)
Na obchody 30-lecia naszego liceum zapraszamy w czerwcu!
 

 

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

Przewodnicząca - Monika Tokarska

Skarbnik - Aleksandra Polańska

Zastępcy - Tatiana Duchiewicz i Beata Palczak

Sekretarz - Daniel Dobroliński

 

kontakt e-mail: rr9logdynia@gmail.com

 

Drodzy Rodzice i Przyjaciele IX LO w Gdyni!

Rada Rodziców dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy, podobnie jak w roku ubiegłym również i w tym roku szkolnym podpisała porozumienie z Fundacją „Rodzice Szkole” w sprawie przekazywania za jej pośrednictwem 1% podatku na działalność statutową szkoły.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego
za rok 2021

KRS: 0000268115   RR IX LO w GDYNI

 

Z góry serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zachęcanie rodziny oraz znajomych do tej formy wsparcia naszej młodzieży.

 

W imieniu Rady Rodziców

Monika Tokarska

Przewodnicząca

 

                    

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły
w roku szkolnym 2021/2022 rodzice uczniów klas I, II i III
ubezpieczają swoje dzieci we własnym zakresie
w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej. 

 

Wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców wynosi:
15 zł miesięcznie (150 zł na rok szkolny). 

 

 

 

Numer konta Rady Rodziców
Aktualny numer konta w banku PKO BP dla wpłat na Radę Rodziców.


Nazwa konta:
Rada Rodziców przy IX LO
81-542 Gdynia, ul. Orłowska 57
- Wpłaty na Radę Rodziców na numer konta
58 1440 1026 0000 0000 1476 3155
tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, na jaki cel jest wpłata

 

Regulamin Rady Rodziców

przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni

uchwalony dnia 30.03.2022 r.

 

Na podstawie art.83 i 84 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z poźn.zm) Rada Rodziców IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni uchwala Regulamin swojej działalności.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Rodzicielski organ szkoły nosi nazwę Rada Rodziców przy IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni.
 2. Rada Rodziców jest organem autonomicznym, demokratycznie wybranym, samorządnym przedstawicielem rodziców, reprezentującym wszystkich rodziców LO, współpracującym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i organami nadzorującymi Szkoły w realizacji zadań Szkoły, gdzie pojęcie „Szkoła” oznacza instytucję oświatowo - wychowawczą zajmującą się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo - wychowawczych i programów.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych wybranym przez rodziców uczniów każdej klasy w jawnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Wybór następuje zwykłą większością głosów.

§ 2

 

Regulamin Rady Rodziców IX LO w Gdyni określa:

 1. Cele i zadania Rady Rodziców;
 2. Organizację Rad Klasowych oraz Rady Rodziców;
 3. Tryb i zakres działania organów Rady Rodziców;
 4. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców;
 5. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców.

 

§ 3

 1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców i opiekunów uczniów IX LO przez podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności współdziałania w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 1. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności przez:
 1. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz organowi nadzorującemu Szkołę uwag w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 2. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
 3. spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i Szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z jej potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi,
 4. formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa,
 5. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 6. wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,
 7. współpracę z Dyrektorem i nauczycielami w celu poprawy jakości pracy Szkoły,
 8. aktywizowanie rodziców do czynnej współpracy z Radą Rodziców.
 1. Do zadań Rady Rodziców należy:
  1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkołą.
  2. Uchwalanie w terminie do 30 września danego roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów oraz wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli,
  3. zapewnienie sprawnego przepływu informacji między rodzicami a organami Szkoły,
  4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  5. opiniowanie projektów planów finansowych Szkoły,
  6. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
  7. na wniosek Dyrektora Szkoły wyrażanie opinii na temat pracy nauczyciela kończącego staż i podlegającego ocenie dorobku zawodowego,
  8. dokonywanie wyboru przedstawicieli reprezentujących Radę Rodziców podczas konkursu na Dyrektora Szkoły,
  9. wybór przedstawicieli rodziców do zgromadzeń i komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
  10. uchwalanie corocznego preliminarza Rady Rodziców lub jego zmian,
  11. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców niezbędnych do wspierania potrzeb Szkoły oraz ustalania zasad wydatkowania tych funduszy,
  12. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb Szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
  13. współudział w realizacji działań opiekuńczo–wychowawczych podejmowanych na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
  14. współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Rozdział III

Organizacja Rad Klasowych oraz Rady Rodziców.

 

§ 4

 1. Rada Klasowa rodziców wybierana jest w jawnym głosowaniu przez ogólne zebranie rodziców danej klasy na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym, które musi się odbyć najpóźniej do dnia 30 września danego roku szkolnego.
 2. Rada Klasowa składa się z 3 osób. Wybierają one między sobą przedstawiciela do Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców złożona z przedstawicieli Rad Klasowych zbiera się na plenarnym zebraniu najpóźniej do dnia 30 września danego roku szkolnego.
 4. Organem przedstawicielskim i wykonawczym Rady Rodziców jest Prezydium, wybrane na dany rok szkolny spośród Rady Rodziców w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 5. Prezydium Rady Rodziców składa się z 5 osób:

- Przewodniczącego,

- 2-óch V-ce Przewodniczących,

- Skarbnika,

- Sekretarza.

 1. Organem kontrolującym prawidłowość działania Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna (co najmniej 2 osoby) wybrana spośród Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na zebraniu plenarnym.
 1. Kadencja Członka Prezydium Rady Rodziców upływa:
 1. w roku ukończenia Szkoły przez ucznia IX LO, którego rodzic jest członkiem Prezydium Rady Rodziców, jednak nie wcześniej niż z chwilą odbycia się Plenarnego zebrania Rady Rodziców,
 2. w momencie skreślenia jego dziecka z listy uczniów Szkoły.
 1. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 2. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy Prezydium oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
 3. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoją pracę społecznie.

Rozdział IV

Tryb i zakres działania organów Rady Rodziców

 

§ 5

 1. Zakres i tryb działania Rad Klasowych to w szczególności:
 1. współdziałanie z rodzicami i włączanie ich do realizacji zadań zgodnie z własnym planem pracy;
 2. współdziałanie z Prezydium w realizacji zadań ogólnoszkolnych;
 3. współdziałanie z Prezydium w celu realizacji planu pracy Prezydium Rady Rodziców;
 4. zwoływanie zebrań rodziców w uzasadnionych przypadkach, a także na wniosek wychowawcy.
 • Zakres i tryb działania Prezydium Rady Rodziców:
  1. reprezentowanie Rady Rodziców i ogółu rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz;
  2. realizacja planu pracy Prezydium Rady Rodziców;
  3. dostosowanie do konkretnych potrzeb Szkoły zadań zawartych w rozdziale II par. 3 pkt. 3;
  4. podejmowanie decyzji dotyczących działalności, zakresu i realizacji zadań finansowo-gospodarczych;
  5. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy;
  6. dokonywanie podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków Prezydium Rady Rodziców do 30 września danego roku szkolnego;
  7. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców co najmniej dwa razy w roku szkolnym;
  8. ścisłe współdziałanie z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną;
  9. przekazywanie Dyrektorowi decyzji, opinii i wniosków Rady Rodziców;
  10. przygotowywanie zebrań Rady Rodziców;
  11. prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań Rady Rodziców;
  12. prawidłowe przechowywanie całości dokumentacji Rady Rodziców;
  13. pracami Rady Rodziców i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności V-ce Przewodniczący.
 • Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej:
  1. czuwanie nad zgodnością działania poszczególnych organów Rady Rodziców z regulaminem i przepisami ogólnie obowiązującymi w działalności finansowo-gospodarczej;
  2. składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, łącznie z wnioskami pokontrolnymi przed Radą Rodziców;
  3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców;
  4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Rodziców.
  5. Finanse Rady Rodziców mogą być kontrolowane jedynie przez Komisję Rewizyjną, Regionalną Izbę Obrachunkową i Urząd Skarbowy.

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał.

 

§ 6


 1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
 2. Uchwały Prezydium Rady Rodziców, Rad Klasowych i pozostałych organów Rady Rodziców zapadają w głosowaniu jawnym, przy akceptacji większością głosów podczas zebrań plenarnych.
 3. Uchwały Prezydium Rady Rodziców mogą być również podejmowane zdalnie w przypadku niemożności zwołania zebrania plenarnego lub w przypadku konieczności podjęcia pilnych działań pomiędzy planowanymi zebraniami plenarnymi. Do kontaktu zdalnego z członkami Prezydium Rady Rodziców wykorzystywane jest oficjalne konto e-mail: rr9logdynia@gmial.com
 4. Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 5. Protokół podpisuje Sekretarz lub inna wyznaczona osoba protokołująca.

 

Rozdział VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

§ 7

 1. Główne źródła funduszy Rady Rodziców to: dobrowolne składki rodziców, darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz przychody z organizowanych kiermaszy i imprez.
 2. Projekt planu finansowego opracowuje Prezydium Rady Rodziców na każdy rok szkolny, uwzględniając przewidywane wpływy i wydatki w nowym roku szkolnym. W okresie od 1 września do zatwierdzenia planu finansowego na dany rok szkolny fundusze wydawane są wg planu finansowego z roku poprzedniego.
 3. Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na wspieranie celów Statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkoły pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
 4. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
 1. Dyrektor,
 2. Nauczyciele,
 3. Pedagog i psycholog szkolny,
 4. Rady Klasowe,
 5. Samorząd Uczniowski.
 • Rada może posiadać środki na koncie bankowym, a osobami uprawnionymi do jednoosobowego rozporządzania tymi środkami i reprezentowania Rady Rodziców przed bankiem są: Przewodniczący i Skarbnik.
 • Środki Rady Rodziców mogą być wykorzystywane na udzielenie Szkole pomocy materialnej:
  1. przyznawanie najlepszym uczniom nagród finansowych,
  2. zakup nagród rzeczowych dla uczniów Szkoły,
  3. współudział w kosztach utrzymania i modernizacji Szkoły, w szczególności przez zakup pomocy naukowych dla pracowni przedmiotowych, zakup książek do biblioteki itp,
  4. wspomaganie finansowe imprez okolicznościowych organizowanych przez młodzież szkoły,
  5. inne wydatki uznane przez Radę Rodziców za celowe.
 • Za podstawę dokonania wypłaty z funduszy Rady Rodziców mogą służyć dowody księgowe (rachunki, paragony, dowody wewnętrzne kasy fiskalnej), podpisane przez Przewodniczącego Rady Rodziców lub członka Prezydium Rady Rodziców, a wszelkie wydatki podlegają ewidencji księgowej.
 • Za prawidłową działalność gospodarczo-finansową Rady Rodziców odpowiada Prezydium Rady Rodziców.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

 

§ 8


 1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały.
 2. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
 3. W przypadku nierespektowania uprawnień Rady Rodziców przez Dyrekcję Szkoły, podległych jej pracowników, a także Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemnie zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły lub kierownictwa pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
 5. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

RADA RODZICÓW

przy IX Liceum Ogólnokształcącym

81-542 Gdynia, ul. Orłowska 57

 1. Niniejszy regulamin może być w każdej chwili zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodnicząca: Monika Tokarska

Wiceprzewodnicząca: Beata Palczak

Wiceprzewodnicząca: Tatiana Duchiewicz

Skarbnik: Aleksandra Polańska

Sekretarz: Daniel Dobroliński


 

 

Drodzy Rodzice i Przyjaciele IX LO w Gdyni!

Rada Rodziców dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy, podobnie jak w roku ubiegłym również i w tym roku szkolnym podpisała porozumienie z Fundacją „Rodzice Szkole” w sprawie przekazywania za jej pośrednictwem 1% podatku na działalność statutową szkoły.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2020

(PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38poz. 64, PIT 39 poz. 50)

KRS: 0000268115   RR IX LO w GDYNI

Dzięki Wam z ubiegłorocznych rozliczeń udało się pozyskać 291,08 zł. Wierzymy, że także w tym roku nie zawiedziecie, a zebrana kwota będzie o wiele wyższa.

Z góry serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zachęcanie rodziny oraz znajomych do tej formy wsparcia naszej młodzieży.

W imieniu Rady Rodziców

Monika Tokarska

Przewodnicząca